6 Jeremia dan zeide: Des HEEREN woord is tot mij geschied, zeggende: