23 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende: