6 Toen geschiedde des HEEREN woord tot den profeet Jeremia, zeggende: