13 En tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon, en tegen alle eiken van Basan;