6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven.