36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!