11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.