15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.