27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.