42 Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.