28 Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: