42 Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.