Jona 4:4

4 En de HEERE zeide: Is uw toorn billijk ontstoken?