10 Toen gebood Jozua den ambtlieden des volks, zeggende: