12 En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten, en den halven stam van Manasse, zeggende: