15 Alzo gaf Mozes aan den stam der kinderen van Ruben, naar hun huisgezinnen,