1 En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: