33 Verder sprak de HEERE tot Mozes en tot Aaron, zeggende: