2 Spreek tot de kinderen Israels en zeg tot hen: Ik ben de HEERE, uw God!