1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, aan den berg Sinai, zeggende: