38 Maar gij zult omkomen onder de heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren.