25 En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: