27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;