13 En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!