19 En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.