38 En hij riep, zeggende: Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!