32 En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had.