23 En Hij, hun arglistigheid bemerkende, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij?