45 En daar al het volk het hoorde, zeide Hij tot Zijn discipelen: