15 En zij deden alzo, en deden hen allen nederzitten.