50 En Jezus zeide tot hem: Verbied het niet; want wie tegen ons niet is, die is voor ons.