37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;