15 En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis.