19 En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.