14 En Ik zal in toorn en in grimmigheid wrake doen aan de heidenen, die niet horen.