28 En te Ziklag, en in Mechona en haar onderhorige plaatsen,