9 En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste des halven deels van Jeruzalem.