18 De kinderen van Adonikam, zeshonderd zeven en zestig;