31 De mannen van Michmas, honderd twee en twintig;