4 En met ulieden zullen zijn van elken stam een man, die een hoofdman is over het huis zijner vaderen.