47 Maar de Levieten, naar den stam hunner vaderen, werden onder hen niet geteld.