20 En over het heir van den stam der kinderen van Gad was Eljasaf, de zoon van Dehuel.