4 En dit zijn hun namen: van den stam van Ruben, Sammua, de zoon van Zaccur.