7 En Mozes legde deze staven weg, voor het aangezicht des HEEREN, in de tent der getuigenis.