21 Toen zond Israel boden tot Sihon, den koning der Amorieten, zeggende: