39 En Bileam ging met Balak; en zij kwamen te Kirjath-Huzzoth.