22 Evenwel zal Kain verteerd worden, totdat u Assur gevankelijk wegvoeren zal!