5 Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israel!