35 Op den achtsten dag zult gij een verbodsdag hebben; geen dienstwerk zult gij doen.