40 En Mozes sprak tot de kinderen Israels naar al wat de HEERE Mozes geboden had.